BỆNH MẠCH VÀNH

15 mục

Trong phần này Quý vị có thể tìm thấy các chủ đề liên quan đến can thiệp mạch vành như STEMI, NIUSI, bệnh chính và đa mạch trái, CAD ổn định, CTO, tổn thương bifurcation, stent và các can thiệp mạch vành khác.

Tất cả mục