Mối liên quan giữa tỷ số non-HDL-Cholesterol và HDL- Cholesterol với mức độ nặng của bệnh động mạch vành

Các tác giả

  • Hoàng Văn Sỹ Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Minh Kha Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Hoàng An Bệnh viện Tiền Giang
  • Trần Nguyễn Phương Hải Bệnh viện Chợ Rẫy

DOI:

https://doi.org/10.58354/jvc.106.2023.476

Từ khóa:

Non-HDL-C, Hội chứng mạch vành cấp, Non-HDL-C/HDL-C, Thang điểm Gensini

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nhiều nghiên cứu đã công bố trên thế giới cho thấy mối liên quan giữa các chỉ số lipid máu khác nhau và mức độ nặng của bệnh động mạch qua các thang điểm như Gensini, SYNTAX. Còn hạn chế dữ liệu về vai trò của của tỷ số non-HDL-C/HDL-C trong tiên đoán độ nặng của bệnh động mạch vành.

Mục tiêu: Mô tả mối liên quan non-HDL-C/HDL-C và mức độ nặng của bệnh động mạch vành.

Đối tượng nghiên cứu: Chúng tôi đánh giá 220 bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng mạch vành cấp không ST chênh lên được trải qua chụp mạch vành.

Phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu cắt ngang mô tả.

Kết quả: Trong 220 bệnh nhân, tuổi trung bình trong nghiên cứu là 65,5±11,0 và tỷ lệ giới nam chiếm ưu thế với 59,1%. Nồng độ non-HDL-C trung bình là 146,5±48,7 mg/dL và tỷ lệ non-HDL-C/HDL-C là 4,4. Thang điểm Gensini có phân phối không chuẩn với giá trị trung vị là 18 (khoảng tứ phân vị 8-43). Nghiên cứu cho thấy độ tuổi, huyết áp tâm thu, chức năng co bóp thất trái, điểm GRACE có sự khác biệt giữa các phân nhóm độ nặng theo thang điểm Gensini. Về các chỉ số của lipid máu, nồng độ HDL-C và tỷ số non-HDL-C/HDL-C khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các phân nhóm độ nặng của bệnh động mạch vành. Nhóm bệnh nhân có thang điểm Gensini cao có nồng độ HDL-C và tỷ số non-HDL-C/HDL-C cao hơn với p <0,05. Các chỉ số LDL-C, HDL-C, non-HDL-C và tỷ số non-HDL-C/HDL-C có mối tương quan không có ý nghĩa thống kê với thang điểm Gensini.

Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy bệnh nhân bị hội chứng mạch vành cấp không ST chênh lên có tỷ số non-HDL-C/HDL-C cao hơn đáng kể ở nhóm bệnh nhân có thang điểm Gensini cao so với nhóm có điểm Gensini thấp. Tỷ số non-HDL-C/HDL-C có mối tương quan không có ý nghĩa thống kê với thang điểm Gensini.

Tài liệu tham khảo

An International Atherosclerosis Society Position Paper: global recommendations for the management of dyslipidemia--full report. J Clin Lipidol. Jan-Feb 2014;8(1):29-60. doi:10.1016/j.jacl.2013.12.005

Baigent C, Blackwell L, Emberson J, et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet (London, England). Nov 13 2010;376(9753):1670-81. doi:10.1016/s0140-6736(10)61350-5

Sniderman AD, Islam S, Yusuf S, McQueen MJ. Discordance analysis of apolipoprotein B and non-high density lipoprotein cholesterol as markers of cardiovascular risk in the INTERHEART study. Atherosclerosis. Dec 2012;225(2):444-9. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2012.08.039

You J, Wang Z, Lu G, Chen Z. Association between the Non-high-Density Lipoprotein Cholesterol to High-Density Lipoprotein Cholesterol Ratio and the Risk of Coronary Artery Disease. Biomed Res Int. 2020;2020:7146028. doi:10.1155/2020/7146028

Gao P, Wen X, Ou Q, Zhang J. Which one of LDL-C /HDL-C ratio and non-HDL-C can better predict the severity of coronary artery disease in STEMI patients. BMC Cardiovasc Disord. Jul 17 2022;22(1):318. doi:10.1186/s12872-022-02760-0

Roffi M, Patrono C, Collet JP, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. Jan 14 2016;37(3):267-315. doi:10.1093/eurheartj/ehv320

Aggarwal DJ, Kathariya MG, Verma DPK. LDL-C, NON-HDL-C and APO-B for cardiovascular risk assessment: Looking for the ideal marker. Indian Heart J. Sep-Oct 2021;73(5):544-548. doi:10.1016/j.ihj.2021.07.013

Cui Y, Blumenthal RS, Flaws JA, et al. Non-high-density lipoprotein cholesterol level as a predictor of cardiovascular disease mortality. Arch Intern Med. Jun 11 2001;161(11):1413-9. doi:10.1001/archinte.161.11.1413

Tải xuống

Đã Xuất bản

01-08-2023

Cách trích dẫn

Hoàng, V. S., Nguyễn, M. K., Nguyễn, H. A., & Trần, N. P. H. (2023). Mối liên quan giữa tỷ số non-HDL-Cholesterol và HDL- Cholesterol với mức độ nặng của bệnh động mạch vành. Tạp Chí Tim mạch học Việt Nam, (106), 24–29. https://doi.org/10.58354/jvc.106.2023.476

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Categories

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả