Ban biên tập

TỔNG BIÊN TẬP

 • PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng

Viện Tim mạch Việt Nam, Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội

Email: hungmpham@gmail.com

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

 • PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

Viện Tim mạch Việt Nam, Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội

Email: quangtm@gmail.com

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 • GS.TS. Nguyễn Lân Việt

Viện Tim mạch Việt Nam, Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội

Email: nguyenlanviet@yahoo.com

 • GS.TS. Đặng Vạn Phước

Khoa Y - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Email: dvphuoc@vnuhcm.edu.vn

 • TS. Trần Văn Đồng

Viện Tim mạch Việt Nam

Email: drtranvdong@gmail.com

 • PGS.TS. Châu Ngọc Hoa

Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Email: chaungochoadhyd@yahoo.com

 • TS. Phạm Như Hùng

Bệnh viện Tim Hà Nội

Email: phamnhuhung@timhanoi.vn

 • PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng

Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội

Email: hung.doanquoc@gmail.com

 • PGS.TS. Phạm Quốc Khánh

Viện Tim mạch Việt Nam

Email: khanh225@gmail.com

 • GS.TS. Đỗ Doãn Lợi

Viện Tim mạch Việt Nam, Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội

Email: loi.dodoanvtm@bachmai.edu.vn

 • GS.TS. Võ Thành Nhân

Bệnh viện Vinmec Thành phố Hồ Chí Minh

Email: drnhanvo@gmail.com

 • TS. Hoàng Văn Sỹ

Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Email: hoangvansy@ump.edu.vn

 • PGS.TS. Lương Công Thức

Học viện Quân Y 103

Email: luongcongthuc@yahoo.com

 • PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh

Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh

Email: phamnguyenvinh@yahoo.com

 • GS.TS. Phạm Gia Khải

Viện Tim mạch Việt Nam

Email: prof.phamgiakhai@gmail.com

 • GS.TS. Trương Quang Bình

Bệnh viện Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Email: binh.tq@umc.edu.vn

 • PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu

Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội

Email: nguyenlanhieu.muh@gmail.com

 • TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

Viện Tim mạch Việt Nam

Email: hoainguyen1973@gmail.com

 • PGS.TS. Đinh Thị Thu Hương

Viện Tim mạch Việt Nam, Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội

Email: thuhuong60@gmail.com

 • PGS.TS. Trần Văn Huy

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Email: tshuynt@gmail.com

 • TS. Phạm Trần Linh

Viện Tim mạch Việt Nam

Email: ptlinhmd@gmail.com

 • GS.TS. Huỳnh Văn Minh

Trường đại học Y dược, Đại học Huế

Email: dr.hvminh@gmail.com

 • TS. Phạm Thái Sơn

Viện Tim mạch Việt Nam

Email: sonvnhi@gmail.com

 • PGS.TS. Hoàng Anh Tiến

Bệnh viện Trung ương Huế

Email: bsanhtien@gmail.com

 • PGS.TS. Hồ Huỳnh Quang Trí

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh

Email: hohuynhquangtri@yahoo.com

 

THƯ KÝ TÒA SOẠN

 • TS. Phan Đình Phong

Viện Tim mạch Việt Nam, Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội

Email: phong.vtm@gmail.com