Loạt ca bệnh tiêu cơ vân cấp khi điều trị bằng statin có liên quan đến đa hình gen SLCO1B1

Các tác giả

  • Trần Đình Tuyên Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Ngọc Quang Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai
  • Lương Thị Lan Anh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.58354/jvc.106.2023.673

Từ khóa:

Statin, Tiêu cơ vân cấp, Đa hình gen SLCO1B1

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định tính đa hình gen SLCO1B1 ở 2 trường hợp tiêu cơ vân cấp liên quan đến sử dụng statin. Đây là nghiên cứu loạt ca bệnh tiêu cơ vân cấp liên quan đến sử dụng statin và giải trình tự trực tiếp gen SLCO1B1. Nghiên cứu thu thập được 2 trường hợp tiêu cơ vân cấp khi sử dụng statin, 1 trường hợp tiêu cơ vân mức độ nặng gây tổn thương thận cấp ở bệnh nhân mang kiểu gen đồng hợp tử đa hình liên quan đến simvastatin, và 1 trường hợp tiêu cơ vân nhẹ mang kiểu gen dị hợp tử đa hình liên quan đến sử dụng rosuvastatin. Cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử đa hình SLCO1B1 xảy ra biến chứng tiêu cơ vân mức độ nặng khi sử dụng simvastatin. Trong khi đó ở cá thể còn lại sử dụng rosuvastatin với gen dị hợp tử đa hình SLCO1B1 có biến chứng tiêu cơ vân ở mức độ nhẹ.

Tài liệu tham khảo

Grundy S.M., Stone N.J., Bailey A.L., et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol. J Am Coll Cardiol, 2019; 73(24).

Brunham L.R., Baker S., Mammen A., et al. (2018). Role of genetics in the prediction of statin-associated muscle symptoms and optimization of statin use and adherence. Cardiovasc Res, 114(8), 1073-1081.

Mach F., Baigent C., Catapano A.L., et al. (2020). 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J, 41(1), 111-188.

Zineh I. (2005). HMG-CoA reductase inhibitor pharmacogenomics: overview and implications for practice. Future Cardiol, 1(2), 191-206.

Ramsey L.B., Johnson S.G., Caudle K.E., et al. (2014). The clinical pharmacogenetics implementation consortium guideline for SLCO1B1 and simvastatin-induced myopathy: 2014 update. Clin Pharmacol Ther, 96(4), 423-428.

Rosenson R.S., Baker S., Banach M., et al. (2017). Optimizing Cholesterol Treatment in Patients With Muscle Complaints. J Am Coll Cardiol, 70(10), 1290-1301.

Thompson P.D., Clarkson P.M., Rosenson R.S., et al. (2006). An assessment of statin safety by muscle experts. Am J Cardiol, 97(8A), 69C-76C.

Ramsey L.B., Johnson S.G., Caudle K.E., et al. (2014). The clinical pharmacogenetics implementation consortium guideline for SLCO1B1 and simvastatin-induced myopathy: 2014 update. Clin Pharmacol Ther, 96(4), 423-428.14.

Brunham L.R., Lansberg P.J., Zhang L., et al. (2012). Differential effect of the rs4149056 variant in SLCO1B1 on myopathy associated with simvastatin and atorvastatin. Pharmacogenomics J, 12(3), 233-237.

Trần Đình Tuyên và cộng sự (2020). Ảnh hưởng trên cơ vân ở bệnh nhân hội chứng vành cấp được điều trị statin và mối liên quan với gen SLCO1B1. Luận văn tốt nghiệp. Trường Đại Học Y Hà Nội

Danik JS, Chasman DI, MacFadyen JG, Nyberg F, Barratt BJ, Ridker PM. Lack of association between SLCO1B1 polymorphisms and clinical myalgia following rosuvastatin therapy. Am Heart J 2013; 165: 1008-1014.15.

Tải xuống

Đã Xuất bản

01-08-2023

Cách trích dẫn

Trần, Đình T., Nguyễn, N. Q., & Lương, T. L. A. (2023). Loạt ca bệnh tiêu cơ vân cấp khi điều trị bằng statin có liên quan đến đa hình gen SLCO1B1. Tạp Chí Tim mạch học Việt Nam, (106), 78–82. https://doi.org/10.58354/jvc.106.2023.673

Số

Chuyên mục

CA LÂM SÀNG

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả