Trương Thanh, H. “Thuốc Ức Chế PCSK9 Trong Hội chứng mạch vành cấp: Hiện trạng Và triển vọng lâm sàng”. Tạp Chí Tim mạch học Việt Nam, số p.h 106, Tháng Tám 2023, tr 96-101, doi:10.58354/jvc.106.2023.484.