Kim, N. T., H. T. Lê, T. H. Nguyễn, và T. H. Trương. “Đặc điểm rối loạn Lipid máu ở người mắc bệnh động mạch Chi dưới”. Tạp Chí Tim mạch học Việt Nam, số p.h 106, Tháng Tám 2023, tr 51-55, doi:10.58354/jvc.106.2023.479.