[1]
N. T. Kim, H. T. Lê, T. H. Nguyễn, và T. H. Trương, “Đặc điểm rối loạn lipid máu ở người mắc bệnh động mạch chi dưới”, TC Tim mạch học VN, số p.h 106, tr 51–55, tháng 8 2023.