Trương Thanh, H. (2023) “Thuốc Ức chế PCSK9 trong Hội chứng mạch vành cấp: Hiện trạng và triển vọng lâm sàng”, Tạp chí Tim mạch học Việt Nam, (106), tr 96–101. doi: 10.58354/jvc.106.2023.484.