Kim, N. T., Lê, H. T., Nguyễn, T. H. và Trương, T. H. (2023) “Đặc điểm rối loạn lipid máu ở người mắc bệnh động mạch chi dưới”, Tạp chí Tim mạch học Việt Nam, (106), tr 51–55. doi: 10.58354/jvc.106.2023.479.