TRƯƠNG THANH, H. Thuốc Ức chế PCSK9 trong Hội chứng mạch vành cấp: Hiện trạng và triển vọng lâm sàng. Tạp chí Tim mạch học Việt Nam, [S. l.], n. 106, p. 96–101, 2023. DOI: 10.58354/jvc.106.2023.484. Disponível em: https://jvc.vnha.org.vn/tmh/article/view/484. Acesso em: 1 tháng 3. 2024.