KIM, N. T.; LÊ, H. T.; NGUYỄN, T. H.; TRƯƠNG, T. H. Đặc điểm rối loạn lipid máu ở người mắc bệnh động mạch chi dưới. Tạp chí Tim mạch học Việt Nam, [S. l.], n. 106, p. 51–55, 2023. DOI: 10.58354/jvc.106.2023.479. Disponível em: https://jvc.vnha.org.vn/tmh/article/view/479. Acesso em: 1 tháng 3. 2024.