Kim, N. T., Lê, H. T., Nguyễn, T. H., & Trương, T. H. (2023). Đặc điểm rối loạn lipid máu ở người mắc bệnh động mạch chi dưới. Tạp Chí Tim mạch học Việt Nam, (106), 51–55. https://doi.org/10.58354/jvc.106.2023.479