(1)
Kim, N. T.; Lê, H. T.; Nguyễn, T. H.; Trương, T. H. Đặc điểm rối loạn Lipid máu ở người mắc bệnh động mạch Chi dưới. TC Tim mạch học VN 2023, 51-55.