[1]
Kim, N.T., Lê, H.T., Nguyễn, T.H. và Trương, T.H. 2023. Đặc điểm rối loạn lipid máu ở người mắc bệnh động mạch chi dưới. Tạp chí Tim mạch học Việt Nam. 106 (tháng 8 2023), 51–55. DOI:https://doi.org/10.58354/jvc.106.2023.479.